0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w terminie od 01.05.2014 do 30.09.2015r. zrealizowała projekt pt.: „Ginące zawody pomysłem na przyszłość", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu była ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzielnictwa takiego jak: tkacz, dekarz, rymarz, kołodziej, zdun, kamieniarz, cukiernik, kowal. Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, skierowany był do osób w wieku 18-25 lat, mających niewystarczające kwalifikacje zawodowe, chcących się przekwalifikować, ale również dla tych, którzy wciąż poszukiwali swojej drogi zawodowej.

W ramach projektu młodzież kształciła się w zagrożonych wyginięciem zawodach uczestnicząc w szkoleniach zakończonych egzaminem. Szkolenia te pozwoliły na zapoznanie się z tajnikami danego zawodu i pozwoliły nabyć kompetencje w zakresie wykonywania go. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie przedsiębiorczości, pomocnym do podjęcia działalności gospodarczej oraz spotkaniach z doradcą zawodowym w celu nabycia umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy. W ramach tego działania przeszkolonych zostało 5 młodych ludzi z województwa opolskiego w wieku 18-25 lat, którzy dzięki udziałowi w projekcie zdobyli umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym i twórczością rękodzielniczą będącą kluczem do rozwoju zawodowego i sukcesu finansowego, a także otrzymali uprawnienia czeladnicze w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych, potwierdzone certyfikatem. Jednym z beneficjentów projektu w woj. opolskim był też instruktor praktycznej nauki zawodu, zatrudniony w OHP, który po odbyciu kursu otrzymał dyplom mistrzowski w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych.