0000030958

Od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały ogólnopolski projekt „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I PO KL, Poddziałanie 1.3.3.

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu była kadra opiekuńczo – wychowawcza zatrudniona w 16 Wojewódzkich Komendach oraz 9 Centrach Kształcenia i Wychowania OHP, w szczególności: psycholodzy, wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów, kierownicy świetlic środowiskowych oraz pracownicy sprawujący nadzór nad organizacją kształcenia i wychowania w jednostkach OHP.

Piętnastu pracowników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy poszerzyło swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych:

v Szkolenie z zakresu znajomości profilaktyki uzależnień,

v Szkolenie z zakresu twórczego i kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej,

v Szkolenie nt. przeciwdziałania stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego,

v Szkolenia nt. mechanizmów i uwarunkowań suicydalnych,

v Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną,

v Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

v Szkolenie z zakresu animacji wolnego czasu,

v Szkolenie z zakresu nowych metod diagnostycznych,

v Szkolenie z zakresu przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno – wychowawczym.

Kwalifikacje w zakresie znajomości języków obcych (j. angielski, j. niemiecki) podwyższyło 21 pracowników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu. Dwóch uczestników uczestników projektu pogłębiło wiedzę poprzez ukończenie kierunkowych studiach podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej – Danii, Włoszech oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na terenie tych krajów funkcjonują placówki sektora publicznego, które działają na rzecz pomocy młodzieży na rynku pracy. Wybór tych miejsc umożliwi uczestnikom zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej, zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego, działających na rzecz poprawy warunków startu życiowego młodzieży oraz jej reintegracji społecznej.

Przedstawiona w projekcie oferta odzwierciedla problemy, potrzeby i oczekiwania kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP. Szczególny nacisk położono na wzbogacenie wiedzy fachowej kadry w zakresie najnowszych teorii postępowania pedagogicznego, relacji prospołecznych, rozwoju osobistego, bezpieczeństwa oraz obywatelstwa unijnego. Wiele działań nakierowano na spełnienie oczekiwań dotyczących modyfikowania istniejących rozwiązań, inspirowania do kreowania nowatorskich pomysłów.