0000030958

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu realizowała projekt pod nazwą "Nasza przyszłość", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do młodzieży spoza OHP w wieku 15 – 18 lat, wobec której sąd rodzinny orzekł zastosowanie środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pomogły jego uczestnikom w uporaniu się z tendencjami do zachowań aspołecznych i sprzecznych z prawem. Do projektu zakwalifikowanych zostało 10 chłopców i 5 dziewcząt, wszyscy spełniający warunki uczestnictwa w projekcie, poparte opiniami kuratorów. Uczestnicy projektu brali udział w następujących formach wsparcia: warsztaty motywacyjno - aktywizujące, obóz terapeutyczny, warsztaty korekcyjno - wyrównawcze, kurs komputerowy. Ponadto uczestnicy brali udział w licznych zajęciach rekreacyjnych. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie superwizyjne połączone z ewaluacją projektu. Projekt przyniósł wymierne efekty w postaci zredukowania poziomu agresji, poprawy indywidualnej samooceny, nabycia nowych umiejętności oraz zwiększenia motywacji do nauki i zmian w zachowaniu.