Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 maja do 31 grudnia 2009 roku była realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja.

Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie nieaktywna zawodowo młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-24 lat (2500 osób z terytorium Polski), pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych znacznie utrudniają takiej młodzieży samodzielne nabycie umiejętności, gwarantujących udany start życiowy.
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.
Cele szczegółowe projektu to:
- dostarczenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego;
- pomoc w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji;
- podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
- nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym a dla zainteresowanych uczestników także na poziomie ECDL;
- wyrównanie zaległości edukacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki - w przypadku uczestników kategorii A.

Projekt był realizowany w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nysie i Brzegu i objął wsparciem 40 osób.

Beneficjenci ostateczni zostali podzielni według poniższej klasyfikacji:
Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-17 lat, z OHP albo spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo (nie mogą to być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP), wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej

W ramach projektu odbyły się będą następujące zajęcia:
• Kursy zawodowe (średnio 150 h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
• Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – Moja firma (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. B)
• Zajęcia wyrównawcze (30 h/osobę) – (uczestnicy kat. A)
• Kurs ECDL podstawowy (120 h/grupę) – (uczestnicy kat. B)
• Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. A)
• Kursy języków obcych (80 h/grupę) – (angielski, niemiecki)
• Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
• Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. A i B)
• Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – (uczestnicy kat. A i B)
• Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (5 h/grupę) – (uczestnicy kat. A i B)
• Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego
młodzieży (2 h/grupę) - (uczestnicy kat. A i B)
• Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych (2 h/grupę) - (uczestnicy kat. A i B)

Podczas zajęć uczestnicy korzystali z bezpłatnego wyżywienia, a osoby zamieszkałe w znacznej odległości od miejsc szkolenia dofinansowano koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz ubezpieczenie.
FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1