Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 1 stycznia 2007 r.  realizowała projekt współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla Młodzieży”. Projekt skierowany był do doradców zawodowych zatrudnionych w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP, a pośrednio także do młodzieży objętej doradztwem zawodowym.

Działania w ramach projektu polegały na: przygotowaniu Indywidualnego Projektu Kariery dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej (na bazie metodologii IPD); opracowaniu zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą; przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi; przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych.

Projekt jbył realizowany przez wszystkie komendy OHP działające na terenie kraju i przewidywał przeprowadzanie badań pilotażowych na grupie 350 młodych osób oraz przetestowanie wyników tych badań na grupie 1650 osób. Narzędzie zostanie więc przetestowane na łącznej grupie 2000 uczniów i absolwentów OHP w 120 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju.
W województwie opolskim badania odbyły się na przełomie maja i czerwca i zostały przeprowadzone na 3 grupach:
- młodzież Technikum Elektrycznego w Opolu
- młodzież gimnazjalna spoza OHP
- młodzież gimnazjalna z OHP w Oleśnie.
Głównym celem projektu było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do młodych ludzi objętych działaniami MCIZ i MCK OHP.
„Twarde rezultaty” to przygotowanie narzędzi dla doradcy zawodowego:
1. Dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego z opisem metodologii IPK (część teoretyczna i praktyczna)
2. Portfolio kariery do samodzielnej pracy ucznia obejmujący zarówno przewodnik jak i ćwiczenia.
3. Portfolio kariery do samodzielnej pracy absolwenta obejmujący zarówno przewodnik jak i ćwiczenia.
4. Dwa kwestionariusze: samooceny ucznia i samooceny absolwenta.
5. Baterie testów - (4 testy) - Sterowanie Karierą do badania uczniów/ absolwentów.
6. Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych - wersja dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej.
7. Raport z badań pilotażowych.
8. Ankieta ewaluacyjna.
„Rezultaty miękkie” to: wzrost świadomości na temat ważności problematyki doradztwa zawodowego i stosowanych badań w tym zakresie; upowszechnienie wśród pracowników OHP nowoczesnych narzędzi doradztwa i podniesienie świadomości na temat nowego podejścia w kontekście indywidualnego profilowania i monitorowania rozwoju zawodowego młodzieży; a także umożliwienie stosowania różnorodnych narzędzi w zależności od indywidualnych potrzeb młodych ludzi.

Jednostki realizujące projekt:

MCK Opole
Ul. Torowa 5
45-073 Opole


MCIZ Olesno
ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1