17 maja w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poświęcone projektom realizowanym w województwie opolskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Spotkanie otworzył Wojewoda Opolski Adrian Czubak witając uczestników, organizatorów i zebranych gości. Wśród zaproszonych gości byli m.in. poseł Antoni Duda oraz Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała i Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Mieczysław Wojtaszek.


W imieniu Sekretarza Stanu w MRPiPS Krzysztofa Michałkiewicza zabrała głos Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Zielińska- Choina, która podziękowała szczególnie Ochotniczym Hufcom Pracy oraz Służbie Więziennej za zaangażowanie w realizację projektów.
Spotkanie podzielono na 4 sesje. W pierwszej części odbyła się prezentacja projektów realizowanych Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Ochotnicze Hufce pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druga sesja dotyczyła projektów konkursowych w ramach „Gwarancji dla młodzieży” i włączenia społecznego, trzecia - wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w ramach PO WER, a ostatnia - wsparcia osób niepełnosprawnych w PO WER.
Projekty realizowane na terenie woj. opolskiego przez Służbę Więzienną omówił Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Opolu płk. Leszek Czereba oraz przedstawiciele podległych jednostek.
Z kolei Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński przedstawił zebranym zakres działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz omówił projekty realizowane przez Opolską WK w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, zwracając uwagę na korzyści z nich płynące w realizacji przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także podkreślając znaczenie efektywności zatrudnieniowej młodzieży tzw. grupy NEET w odnalezieniu się w społeczeństwie.
Więcej informacji na temat projektów realizowanych w ramach w.w programu, oferowanych form wsparcia oraz wymiernych ich efektów przedstawiła w prezentacji multimedialnej Kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej pani Kinga Kucharska. Wiedzę o wychowawczych i pedagogicznych walorach projektów unijnych uzupełnił profesor dr. hab. Zenon Jasiński z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
W dalszej części spotkania m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS Aneta Zaraś przedstawiła Harmonogram konkursów ogłoszonych i planowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przedstawiciele Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali dobre praktyki we wdrożeniu instrumentu pożyczkowego i poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej a założenia wsparcia PO WER dla osób niepełnosprawnych w Programie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 omówił Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych w MRPiPS Michał Pelczarski.
Przedstawiciele podmiotów realizujących oraz zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mieli okazję do podsumowania działań, wymiany doświadczeń i poznania nowych możliwości, jakie oferują programy unijne jak też przybliżenia wiedzy o sferach działalności reprezentowanych instytucji.
Opolska Wojewódzka Komenda OHP prezentowała efekty pracy na stoisku promocyjnym oraz w prezentacji multimedialnej przedstawiającej jednostki terenowe OHP, działalność kształceniowo-dydaktyczną oraz rynku pracy, a także projekty unijne i współpracy międzynarodowej.


Małgorzata Krawczyk

 

2.2     3.31

       Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego                      Wystąpienie Wojewódzkiego Komandanta Dariusza Medolińskiego

     Funduszu Społecznego Monika Zielińska - Choina

        podczas powitania uczestników spotkania                                                    

    

                                                                                              

 


4.4222     5.555
     Prezentacja projektów unijnych przez Panią Kingę Kucharską                                        Wystąpienie prof. dr. hab. Zenona Jasińskiego  

                                                

                           

 

6.6

Stoisko promocyjne Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP