„PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kształcenia Zawodowego - Berufsbildungsverein Eberswalde e.V od 1 września 2016 roku realizuje projekt mobilności p.n. „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, którego zakończenie przewidziano na 30 czerwca 2018 roku.

Inicjatywa uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest częścią projektu systemowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, wykonywanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Adresatem projektu jest młodzież OHP w wieku od 16 do 19 lat z jednostek terenowych Opolskiej WK OHP. Zrekrutowano 48 osób, które podzielono na 3 grupy.

W ramach projektu odbyły się już mobilności dwóch grup 16- osobowych. Uczestnicy OHP wyjechali do Bad Freienwalde na miesięczne staże, które odbywały się w warsztatach szkoleniowych lub u lokalnych pracodawców w wymiarze 160 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, podnoszących kompetencje zawodowe w wybranych zawodach. Oprócz kompetencji stricte zawodowych uczestnicy podnieśli kompetencje społeczne i językowe.

Pierwszy staż odbył się w okresie od 6 marca do 31 marca 2017 roku, drugi - od 10 kwietnia do 05 maja 2017r.

Ostatnią mobilność przewidziano na bieżący rok i odbędzie się od 09 kwietnia do 04.05.2018r. również dla 16 osób. Grupie będzie towarzyszyć dwóch opiekunów.

Pobyt każdej grupy za granicą trwa 26 dni, a same praktyki obejmują 20 dni roboczych Stażyści rozwijają w tym czasie swoją wiedzę i kompetencje w wybranych zawodach: budowlanych, gastronomicznych, w zawodzie fryzjera, mechanika pojazdów samochodowych, ślusarza, a także poznają nowe technologie, materiały, surowce, wymogi europejskiego pracodawcy. Zdobyte doświadczenia będą przydatne zarówno na europejskim jak i lokalnym rynku pracy. Pomocny w tym zakresie będzie także honorowany na europejskim rynku pracy Certyfikat Europass - Mobility, który potwierdza nabyte kwalifikacje po zakończeniu stażu. W wolnym czasie młodzież podczas pobytu w Niemczech korzysta z programu kulturalnego, zawierającego wycieczki edukacyjne i zajęcia sportowe, co przyczynia się do rozwoju osobistego beneficjentów a także ich umiejętności społecznych, językowych oraz interpersonalnych.

Wszyscy praktykanci, oprócz miesięcznego stażu zawodowego są objęci wsparciem w postaci przygotowania kulturowego, w ilości 10 godzin dydaktycznych na osobę. Zapoznają się oni z kulturą, obyczajami, tradycją, historią, geografią Niemiec, niemieckim rynkiem pracy i prawem pracy. Tworzą europejskie CV i aktywnie poszukują pracy przy pomocy sieci EURES. Przygotowanie pedagogiczne, obejmujące 10 godzin na osobę, odbywa się w formie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i kładzie nacisk na stałe motywowanie do wyjazdu oraz integrację z resztą uczestników. Przygotowanie językowe (kurs języka niemieckiego w wymiarze 30 godzin) przeprowadzone przed wyjazdem – jest kontynuowane podczas praktyk zawodowych w kraju partnera, gdzie beneficjenci zgłębiają tajniki języka branżowego.

Projekt wpisuje się w strategię „Europa 2020”, sprzyja włączeniu społecznemu, przeciwdziała wykluczeniu poprzez niwelowanie niedoborów kompetencyjnych. Jego efektem będzie wyrównanie szans wśród młodzieży, również takiej, która znajduje się w niekorzystnej sytuacji, a przede wszystkim zwiększenie mobilności zawodowej, elastyczności, umiejętności adaptowania się do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy.

Praktyki zagraniczne dają szansę osiągnięcia sukcesu zawodowego, a odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony uczestnik stażu będzie atrakcyjną propozycją dla europejskiego pracodawcy.


Linki do artykułów: "Praktyki zagraniczne szansą  na sukces zawodowy”
http://opolska.ohp.pl/aktualnosci/id_4312

„Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” – kolejna grupa stażystów wyjechała do Niemiec
http://opolska.ohp.pl/aktualnosci/id_4402

„Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”
http://opolska.ohp.pl/aktualnosci/id_4546