Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi działalność ustawową w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, w tym inicjuje oraz prowadzi międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży, traktowaną jako ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy.

Inicjowana przez OWK OHP międzynarodowa wymiana młodzieży jest organizowana z udziałem funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów: Erasmus+, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży (PNWM), Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Realizowane formy przedsięwzięć:

POWER Kształcenie i  szkolenie zawodowe więcej o programie

Program „Erasmus+ ”: więcej o programie

    Mobilność edukacyjna - Akcja 1

    Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - Akcja 2

    Wsparcie w reformowaniu polityk - Akcja 3Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM): więcej o programie

    organizacja praktyk zawodowych w Polsce i Niemczech

    wymiana młodzieży dwu i trójstronna w kraju i za granicą

Program Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: więcej o programie
    wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi - dofinansowuje wymiany, seminaria, szkolenia i inne inicjatywy młodzieżowe.


Inne:

    pozyskiwanie grantów od instytucji samorządowych i osób zainteresowanych wsparciem w tym: sponsorów i pracodawców.

    organizowanie wyjazdów młodzieży OHP do krajów UE

    przyjmowanie młodzieży z krajów UE (staże, praktyki zawodowe)

Projekty wymiany międzynarodowej skierowane do młodzieży dają młodzieży możliwość poznania kultur innych krajów, ich tradycji oraz propagowania wiedzy o własnym kraju, sprzyjają znoszeniu barier językowych oraz stereotypów.

Głównym elementem charakteryzującym każdą wymianę młodzieży jest integracja oraz praca na rzecz społeczności lokalnych. Dzięki uczestnictwu w projektach nauki nieformalnej uczestnicy OHP nabywają kluczowe kompetencje, w tym kompetencje społeczne i obywatelskie, rozwijają inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności porozumiewania się w języku obcym, a tym samym rozwijają umiejętności i zdolności interpersonalne, wzrasta ich motywacja i samoocena. Realizacja poszczególnych zadań projektowych wpływa korzystnie na poszerzenie horyzontów intelektualnych.

Kadra opiekuńczo-wychowawcza oraz młodzież uczestniczy też w szkoleniach, forach wymiany doświadczeń, wizytach przygotowawczych oraz giełdach partnerskich, umożliwiających poznanie nowych partnerów do ścisłej współpracy.