Skład Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Prezydium Rady:


Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski – przewodnicząca


Dariusz Medoliński – Wojewódzki Komendant OHP w Opolu – zastępca przewodniczącego


Łukasz Kubica – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu – sekretarz

 

Członkowie:


Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm RP

Bartłomiej Stawiarski – Poseł na Sejm RP

Arkadiusz Szymański – doradca Wojewody Opolskiego

Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty

Roland Fabianek – Wicestarosta Oleski

Renata Cygan – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej

Elżbieta Gabryś – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Zbigniew Juzak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie

Krzysztof Chudzicki -  Radny Powiatu Olesno

Karol Stróżyk – Dyrektor Personalny  Neapco Europe Sp. z o.o. w Praszce

Stanisław Kubat - Społeczny Inspektor Pracy

dr hab. Agata Zagórowska – Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Zenon Jasiński - Instytut  Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Edward Nycz – Dyrektor Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Tomasz Kubicki - Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie

Tomasz Cichoń – Radio Opole

Witold Apolinarski – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji KWP w Opolu

Wojciech Goleński - Asystent w Zakładzie Ekonomii i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

ks. Jarosław Staniszewski – duszpasterz OWK OHP

Barbara Zając – Wójt Gminy  Pokój,


Opole, 24.04.2017 r.

Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest organem opiniodawczo-doradczym powołanym do programowego wsparcia oraz pomocy w merytorycznej działalności i funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa opolskiego.
Rada Programowa Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jako społeczny organ opiniodawczy udzielający pomocy merytorycznej w podejmowaniu przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP  i podległe jednostki organizacyjne OHP działań wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży jest ważnym ogniwem w procesie zarządzania jednostką. Organ skupia w swojej strukturze  przedstawicieli instytucji rynku pracy, policji, wymiaru sprawiedliwości, kuratorium oświaty i instytucji oświatowych i innych. W posiedzeniach Rady Programowej OHP często biorą udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownictwo szkół, w których kształci się młodzież OHP oraz kuratorzy sądowi.


Zakres działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Opiniowanie programów działania OWK OHP i podległych jej jednostek organizacyjnych;
- Doradztwo w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zrzeszonej w OHP oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;
- Pomoc merytoryczno-organizacyjna w prowadzonych działaniach OWK OHP i podległych jednostek organizacyjnych;
- Wspieranie i promocja działalności OHP w poszczególnych środowiskach województwa opolskiego.


Formy działania Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

- Posiedzenia Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 2 razy w roku zwołuje Komendant OWK OHP na wniosek jej przewodniczącego;
- Ukonstytuowania Rady i wybór jej przewodniczącego dokonuje się na posiedzeniu inauguracyjnym;
- Wybory przewodniczącego Rady oraz uchwały i wnioski podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.